Piękny film z ARWC we Francji

Do kole­jnego świa­towego ści­ga­nia pozostało jeszcze 206 dni. Nasza ARowa ekipa pracu­je nad solid­ną bazą treningową, żeby w Kostaryce przys­porzyć nam jeszcze więcej emocji niż pod­czas udanego wys­tępu na mis­tr­zost­wach świa­ta w zeszłym roku. Dłu­gi, ale bard­zo ciekawy film przy­pom­i­na ten trud­ny rajd we Francji.