Mistrz Europy Marcin Lewandowski gościem obozu Tatra Running

Bra­cia Tomasz i Marcin Lewandows­cy będą gość­mi na obozie Tatra Run­ning już w przyszłym tygod­niu! Tomasz, wybit­ny tren­er PZLA, będzie z nami pod­czas pró­by wysiłkowej, a na spec­jal­nym wykładzie opowie, jakie ele­men­ty ze świa­ta wyczynow­ców bie­gacz ama­tor może stosować w swoim treningu. Marcin, mis­trz Europy na 800 m i zarazem czołowy śred­niodys­tan­sowiec świa­ta, spot­ka się z nami, by opowiedzieć o swoich biegowych inspirac­jach i… zain­spirować uczest­ników do się­ga­nia po swo­je marzenia;-)

Dru­ga wiado­mość jest taka, że w najbliższy week­end nasz tren­er i diete­tyk Kuba Cza­ja będzie star­tował w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w triathlonie — trzy­mamy za niego kciu­ki, ma duże szanse na zaję­cie czołowych pozycji.

I jeszcze jed­na infor­ma­c­ja dla Was — właśnie zwol­niło się miejsce przyszło­ty­god­niowy, 6‑dniowy obóz (25–30.06.2013). W związku z tym mamy ofer­tę last minute dla pier­wszej nowej oso­by, która zgłosi się do nas na ten obóz pisząc na contact@tatrarunning.pl. Coś dla niezde­cy­dowanych — zapraszamy!