Już wkrótce pierwsza edycja Biegu Ultra „Granią Tatr”

Tekst: Moni­ka Strojny

Za trzy tygod­nie, w sobotę 17 sierp­nia o 4 rano, wys­tar­tu­ją uczest­ni­cy  pier­wszego Biegu Ultra „Granią Tatr”. Będzie to praw­dopodob­nie najbardziej wyma­ga­ją­cy bieg górs­ki w Polsce. Trasa prowadzą­ca z Doliny Cho­chołowskiej, przez Wołowiec i Staro­robo­ci­ańs­ki Wierch do Schro­niska Ornak, granią Czer­wonych Wier­chów i Kasprowy, Schro­nisko Murowaniec, Krzyżne, Wodogrz­mo­ty Mick­iewicza i Polanę Waksmundzką kończy się w Kuźni­cach, co daje dys­tans 70km i potężne przewyższe­nie +5000/-4900m. Dobre­mu turyś­cie trasa ta zaj­mu­je 2–3 dni, bie­gacze będą mieli na jej poko­nanie zaled­wie 17 godzin…

Chęt­nych zawod­ników jed­nak nie braku­je. Lista star­towa zapełniła się w 6 min­ut i nie ma na niej przy­pad­kowych osób. Żeby wziąć udzi­ał w zawodach trze­ba było wcześniej ukończyć co najm­niej jeden, 25 kilo­metrowy bieg górs­ki, ale więk­szość osób ma na swoim kon­cie przy­na­jm­niej kil­ka mara­tonów i biegów na ultra dys­tansach. Reko­rdzistą jest Hisz­pan Sal­vador Cal­vo, który zwyciężał w takich bie­gach jak Rac­ing The Plan­et w Aus­tralii (250km), Ultra Trail Chismes Dolpo-Anna­pur­na w Nepalu (380km) czy zajął II miejsce w Tor des Geant w Alpach (336km).

Rywal­iza­c­ja

Na star­cie zobaczymy także najlep­szych Polaków: Marci­na Świer­ca (Mis­trz Pol­s­ki serii Skyrun­ning) i Piotr­ka Herco­ga (15-ty zawod­nik UTMB) — reko­rdzistów trasy Rzeźni­ka, Józe­fa Pawlicę (Mis­trza Europy Juniorów serii Ultra Skyrun­ning), Piotr­ka Karol­cza­ka (zwycięzcę I Mara­tonu Gór Stołowych), Rafała Gaczyńskiego (II zawod­ni­ka 40km trasy Trans d’Havet), Michała Kiełbasińskiego (zwycięzcę 235km Biegu 7 Szczytów), Luc­jana Chorążego (IV w Mara­tonie Karkonoskim) czy Kubę Wol­skiego (IV w Biegu 7 Dolin). Swój start zapowiedzieli pon­ad­to bie­gacze z Węgi­er, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Równie ciekaw­ie może przed­staw­iać się rywal­iza­c­ja wśród pań, choć z powodu kon­tuzji nie zobaczymy nieste­ty Ani Celińskiej. Ale z trasą zmierzą się Mag­da Łączak (najszyb­sza w Ultra Mal­lor­ca na 108km), Sabi­na Giełzak (najlep­szy czas Rzeźni­ka w zes­pole kobiecym), Słowacz­ka Petra Muck­o­va (II kobi­eta Mal­o­fa­tran­s­ka Stov­ka na 108km), Kasia Zając (najszyb­sza w Zugspitz Super­trail) czy Anna Figu­ra, najlep­sza pol­s­ka ski-alpin­ist­ka. W sum­ie na trasie zobaczymy 250 zawod­ników z pię­ciu krajów.

Kibi­cow­ać może każdy!

Najszyb­si bie­gacze spodziewani są w Kuźni­cach około godziny 15 — 16 i aż do wiec­zo­ra będziemy witać najwytr­wal­szych na mecie. Serdecznie zaprasza­my do kibi­cow­a­nia nie tylko na fin­iszu, ale także na szlakach i przy schro­niskach. Na Ornaku zawod­ników spodziewamy się między 8 a 11 rano, a w Murowańcu między 11 a 15.

W trak­cie zawodów na naszej stron­ie i face­booku będzie trwała relac­ja na żywo (wyni­ki z dwóch między­cza­sów i mety), a pozy­cję ośmiu wybranych zawod­ników będzie moż­na śledz­ić na mapie on-line dzię­ki nada­jnikom GPS. Każdy, kto ukończy zawody, otrzy­ma medal, koszulkę fin­isz­era oraz 2 punk­ty kwal­i­fika­cyjne do słyn­nych zawodów Ultra Trail du Mont Blanc w Chamonix.

O bez­pieczeńst­wo na trasie będą dbać lekarze, ratown­i­cy oraz wolon­tar­iusze, którzy na zawody przy­jeżdża­ją z całej Pol­s­ki. Wśród nich wielu jest bie­gaczy, którzy nie czuli się jeszcze na siłach żeby wys­tar­tować, ale chcieli dołączyć do grona osób, które czyn­nie poma­ga­ją przy zawodach, za co z góry dziękujemy.

Do zobaczenia w Tatrach!

Orga­ni­za­torem Biegu jest TKN Tatra Team z Zakopanego, przy wspar­ciu TOPR i UKA.

Part­nerem strate­gicznym zawodów jest LOTTO, zawody wspiera także fir­ma Eutel­sat, koszul­ki dla uczest­ników przy­go­towała fir­ma Salomon, chus­ty pamiątkowe The Orig­i­nal Buff, a energię na trasie zapew­nia zawod­nikom Piekar­nia Gałusz­ka z Żyw­ca i pro­du­cent odży­wek dla sportow­ców- fir­ma Enervit. Pon­ad­to wspier­a­ją nas Trail.pl, Lid­er Ani­ma­tor, Fun­dac­ja Kukucz­ki, wolon­tar­iusze Z Biegiem Natu­ry a hon­orowy patronat objął Bur­mistrz Mias­ta Zakopane Pan Janusz Majch­er. Relację na żywo zapewni Bieganie.pl

Strona zawodów: www.graniatatr.pl

Pro­fil na face­booku (już ter­az pełen zdjęć i zapisów tras zawod­ników przy­go­towu­ją­cych się do biegu): https://www.facebook.com/BiegUltraGraniaTatr