Startujemy i zbieramy — nowy cel

Hej, już za kil­ka dni rusza­my do Kanady na ści­ganie z Expe­di­tion Cana­da, więc trzy­ma­j­cie kciu­ki, pcha­j­cie krop­kę na track­erze zawod­ników i kibicu­j­cie. Jak już jesteśmy przy kibi­cow­a­niu, to mamy też nowy pomysł — przez lata ist­nienia tea­mu (dawniej Speleo, potem Trail­team) naz­bier­ało się naprawdę sporo fanów i co najm­niej część z Was lubi nas wspier­ać ;) Sko­ro tak, to czas tę moc wyko­rzys­tać dodatkowo w szczyt­nym celu.

Tak więc, star­tu­je­my z nową inic­jaty­wą — każde nasze zawody , przy okazji zwięk­szonego zain­tere­sowa­nia, będą zachętą do wspiera­nia ważniejszego celu. Podo­ba Wam się co robimy, pisze­my, chce­cie nas wspier­ać? Wrzu­ca­j­cie parę zło­tych na naszą chary­taty­wną zbiórkę.

Na start i ten sezon raj­dowy wybral­iśmy Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Psy­chi­a­trii Dzieci i Młodzieży Vis-a-Vis

Dlaczego akurat Vis-a-Vis?

Nasze cza­sy są sporym wyzwaniem dla stanu psy­chicznego wielu z nas, a dzieci i młodzież są na to najbardziej narażone. Tym­cza­sem, pol­s­ka psy­chi­a­tria dzieci i młodzieży jest ogrom­nie nied­o­fi­nan­sowana, pra­cown­i­cy szpi­tali muszą wal­czyć o każdy grosz w celu zapewnienia sen­sownych warunk­ów dla młodych pac­jen­tów, brak jest odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki i świado­moś­ci społecznej. Jej stan od lat się pog­a­rsza i pozosta­je niead­ek­wat­ny do cią­gle wzras­ta­ją­cych potrzeb

Jak wpłacać? 

Przede wszys­tkim zaprasza­my do naszej skar­bon­ki na SiePo­ma­ga https://www.siepomaga.pl/rajdowa-skarbonka-wsparcia-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy , ale jak zawsze też moż­na przesłać pieniądze bezpośred­nio https://www.stowarzyszenievisavis.pl/o‑nas , to nie zliczy się do naszego celu, ale najważniejsze, że będzie wspier­ać Vis-a-Vis.

My ze swo­jej strony postaramy się wrzu­cać jak najwięcej ciekawy mate­ri­ałów, no i oczy­wiś­cie dać z siebie wszys­tko na trasie Expe­di­tion Canada!