5te miejsce w Kanadzie

Expe­di­tion Cana­da to część Adven­ture Rac­ing World Series, czyli między­nar­o­dowego cyk­lu wyś­cigów adven­ture rac­ing. Zawod­ni­cy mieli do poko­na­nia trasę liczącą niecałe 600 km, którą należało ukończyć w ciągu 5–7 dni. 

Zespół Snow­dog TraiTeam.pl zajął 5. miejsce po 107 godz­i­nach na trasie oraz prze­by­ciu 580 kilometrów.

Zaprasza­my do kilku­min­u­towej relacji wideo z trasy. W filmie macie okazję na moment dołączyć do zespołu w Kolumbii Bry­tyjskiej i przez kil­ka min­ut poczuć atmos­ferę tych zawodów. 

Po obe­jrze­niu fil­mu zachę­camy do odwiedzenia naszej chary­taty­wnej zbiór­ki SiePo­ma­ga dla pol­skiej psy­chi­a­trii dziecięcej. My star­tu­je­my, wspól­nie wspieramy :)