5te miejsce w Kanadzie

Expe­di­tion Cana­da to część Adven­ture Rac­ing World Series, czyli między­nar­o­dowego cyk­lu wyś­cigów adven­ture rac­ing. Zawod­ni­cy mieli…

Startujemy i zbieramy — nowy cel

Hej, już za kil­ka dni rusza­my do Kanady na ści­ganie z Expe­di­tion Cana­da, więc trzy­ma­j­cie kciu­ki, pcha­j­cie…

Ruszamy do Kolumbii Brytyjskiej — Expedition Canada 2023

Już za tydzień, 19 maja rusza­my na start kanadyjskiego Adven­ture Race — Expe­di­tion Cana­da. Przed nami…

Zimowy rajd Montane Kong Vinter

Kairacross, wyścig w fińskim packraftowym raju

Wyś­ci­gi pack­raftowe to może nie do koń­ca adven­ture rac­ing, ale tak blisko, jak to tylko możli­we.…

Mistrzostwa Świata Adventure Racing

Po 142 godz­i­nach wyś­cigu, przemierza­jąc górskie bez­droża biegiem, row­erem i kajakiem (śpiąc na całej trasie zaled­wie…

X‑Bionic wspiera TrailTeam w drodze do Mistrzostw Świata!

Co mają ze sobą wspól­nego mis­trz olimpi­js­ki w nar­cia­rst­wie, świa­towej klasy kitesurfer, mis­trz świa­ta w par­alot­niarst­wie,…

3. miejsce podczas Rajdu Korsyki

Za nami 5 dni ciekawego ści­ga­nia po wyjątkowych szlakach i bez­drożach Korsy­ki. W składzie Mał­gorza­ta Czec­zott,…

Jovica Spajic: Rovaniemi 300 & Iditarod Invitational

Trail Team to przy­ja­ciele z całego świa­ta, ostanio dołączył do nas zdal­nie Jovi­ca Spa­jic, niesamow­ity “wytrzy­małoś­ciowiec”…

2 miejsce na Rajdzie Czterech Żywiołów

Chorwac­ki start nad­chodzi wielki­mi kroka­mi, jed­nak wcale nie jest tak pros­to zebrać cały team na wspól­ny…