Jovica Spajic: Rovaniemi 300 & Iditarod Invitational

Trail Team to przy­ja­ciele z całego świa­ta, ostanio dołączył do nas zdal­nie Jovi­ca Spa­jic, niesamow­ity “wytrzy­małoś­ciowiec”…

8. miejsce w Atacama Crossing, Chile

7 dni, 250 km po piasku, kamieni­ach, sol­nym bło­cie i pięknych pustyn­nych okoli­cach — 8. miejsce…

Bieg Trzech Szczytów w Dolomitach

Bieg-przetar­cie przed Sel­l­aron­da zal­ic­zony. Drei Zin­nen Berglauf to zawody z wielo­let­nią trady­cją. W 16. edy­cji wys­tar­towało…

Chudy, ale ciężki Wawrzyniec

Tegorocz­na edy­c­ja chudego Wawrzyń­ca, poprzed­zona falą upałów, spraw­iła miłą niespodziankę w sto­sunku tak do upałów jak…

Już wkrótce pierwsza edycja Biegu Ultra „Granią Tatr”

Tekst: Moni­ka Strojny Za trzy tygod­nie, w sobotę 17 sierp­nia o 4 rano, wys­tar­tu­ją uczest­ni­cy  pier­wszego…

Obóz biegowy w Alpach

Zaprasza­my na kole­jny pro­jekt biegowy w wyko­na­niu Tatra Run­ning. Tym razem, w dni­ach 7–15 wrześ­nia chce­my…