A Ty spróbujesz?

Nas, ludzi out­dooru zawsze fas­cynu­je robi­e­nie rzeczy, które z pozoru wyda­ją się niewykon­alne, niemożli­we, niepraw­dopodob­ne. Chce­my…

Salzkammer…gut(?) Trophy

W ostat­ni week­end wzięłam udzi­ał w najwięk­szym mara­tonie MTB w Aus­trii — Salzkam­mergut Tro­phy. Orga­ni­za­c­ja imprezy…

Badania wydolnościowe – test progresywny

Test wydol­noś­ciowy to kon­tro­la zdol­noś­ci wysiłkowych orga­niz­mu sportow­ca. Całego orga­niz­mu, a nie tylko mięśni dlat­ego, że…