A Ty spróbujesz?

Nas, ludzi out­dooru zawsze fas­cynu­je robi­e­nie rzeczy, które z pozoru wyda­ją się niewykon­alne, niemożli­we, niepraw­dopodob­ne. Chce­my…