Trail Team

Zawodnicy

Artur Kurek

Wspinał się już w Tatra­ch, w Alpach, w Andach, w Himala­jach… Bie­gał ultra­ma­ratony: w Jor­danii Desert Cup – 172 km po pustyni (9 miejsce), Sudecką Setkę (1 miejsce), Bieg Rzeźni­ka (1 miejsce i reko­rd trasy).

Star­tował w raj­dach adven­ture: South­ern Tra­verse w Nowej Zelandii (Mis­tr­zost­wa Świa­ta – 10 miejsce), Eco­Mo­tion Brasil, Wilder­ness Scot­land, Adren­a­lin Rush Scot­land, Explore Swe­den Mon­ster, The Raid World Cham­pi­onship – Kana­da, Sub­aru Pri­mal Quest – Kali­for­nia, Abu Dhabi Adven­ture Chal­lenge, Adven­ture Rac­ing Euro­pean Cham­pi­onships – Pol­s­ka (1 miejsce).

Wresz­cie nauczył się pły­wać i został triathlonistą, ale serce pozostało w górach i raj­dach adven­ture, stąd pol­u­bił ekstremalne triathlony: Pana­son­ic Evol­ta Tri Borówno – MP – 1 miejsce w kat. wiekowej, Celt­man Extreme Scot­tish Triathlon, Har­da Suka Ulti­mate Triathlon Chal­lenge. Opiekun i tren­er wielu zawodników.

Gosia Czeczott

Z Adven­ture Rac­ing związana niemal od początku ist­nienia tej dyscy­pliny w Polsce – w 2000 roku star­towała w Salomon Tro­phy w Kotlin­ie Kłodzkiej. Później, do 2003 roku, star­towała z zespołem Speleo w wielu zawodach w Polsce i za granicą tworząc wów­czas najlep­szy zespół raj­dowy w Polsce.

Prz­er­wa w star­tach spowodowana została pow­ięk­sze­niem rodziny i zmieniła nieco pro­fil star­towy. Zajęła się bardziej indy­wid­u­al­ny­mi sporta­mi: maratony na ori­en­tację na row­erze i piesze, skialpinizm (gdzie wielokrot­nie stawała na podi­um zawodów pucharu pol­s­ki oraz mis­tr­zostw pol­s­ki) oraz bie­gi górskie (najwięk­szym osiąg­nię­ciem było ukończe­nie Biegu Rzeźni­ka w wer­sji hard­core jako pier­wszy team kobiecy w historii).

Mateusz Niedbała

Spec­jal­ista od rowerowej jazdy na ori­en­tację. Kolarz górs­ki, uczest­nik wielu ultra­ma­ra­tonów rowerowych i biegowych. Pełen pasji dla out­door’u, zawodowo spec­jal­ista od wszelkiego rodza­ju sprzę­tu turystycznego.

Kuba Zwoliński

Adven­ture Rac­ing to dla niego przede wszys­tkim odkry­wanie wyjątkowych miejsc, do tego w nie­s­tandar­d­owy sposób. Rywal­iza­c­ja jest w tym wszys­tkim na pewno ważnym akcen­tem. Uczest­nik etapowych biegów pustyn­nych i górs­kich (8 miejsce pod­czas 250-kilo­metrowego wyś­cigu Ata­ca­ma Cross­ing w Chile).

Magda Stachura

Związana z Adven­ture Rac­ing od 2012 roku. Uczest­nicz­ka La Trans­mar­ro­caine, Czech Adven­ture Race, Patag­o­nia Raid, Pana­ma Adven­ture Race i wiele innych. Star­tu­je również w zawodach rowerowych, biegowych i skiturowych.

Kris Muszyński

Zaczął od harcerst­wa i biegów na czarno-białych kserówkach z kred­ka­mi zami­ast per­fo­ra­torów. Następ­nie płyn­nie wkrę­cił się w wir Adven­ture Rac­ing i biegów ultra, star­tu­jąc na potęgę. Łączy zamiłowanie do podróży i sportów wytrzy­małoś­ciowych. Przez 1,5 roku mieszkał w Nowej Zelandii, kole­bce AR, gdzie dwukrot­nie wys­tar­tował w GodZone.