Są chętni na biegówki?

 

Zgod­nie z wcześniejszą zapowiedz­ią, miło nam potwierdz­ić, że na wszys­tkie edy­c­je cyk­lu biegów nar­cia­rs­kich SNS – Salomon Nordic Sun­day mamy po 2 grati­sowe wpisowe dla zawod­ników star­tu­ją­cych w barwach naszego TRAILteamu.

SNS to najwięk­szy i pier­wszy w Polsce cykl zawodów dla ama­torów biegówek. W tym sezonie to już jego trze­cia edy­c­ja. Więk­szość biegów odby­wa się w Jakuszy­cach, jeden w okoli­cach Wałbrzy­cha (Bieg Gwarków). 17 i 18 lutego, po raz pier­wszy w his­torii naszego kra­ju, w Polsce odbędą się zawody Pucharu Świa­ta w nar­cia­rst­wie biegowym. Oczy­wiś­cie na świet­nych trasach w Jakuszy­cach. Jed­nak przy­go­towaną dla najlep­szych, pucharową trasę będzie mógł pokon­ać każdy. Już 5 lutego, w ramach zawodów Salomon Nordic Sun­day! Nato­mi­ast 15 sty­cz­nia, równole­gle do zawodów SNS, zor­ga­ni­zowany zostanie XIII Bieg Tysią­cle­cia.

Już w kole­jną niedzielę (15.01) odbędzie się najbliższa edy­c­ja SNS, a później kole­jne: 22.01 (Bieg bez granic), 29.01 (Bieg Gwarków), 05.02 (Bieg Pucharowy), 26.02 (Jakuszyce) i 11.03 (Bieg Finałowy).

Jeśli macie założony pro­fil i jesteś­cie zain­tere­sowani sko­rzys­taniem z dar­mowego wpisowego, napisz­cie proszę na adres piotr@trail.pl. Najpóźniej we wtorek przed każdym z niedziel­nych biegów będziemy wybier­ać dwójkę naszych reprezen­tan­tów. Gdy­by chęt­nych było zbyt wielu, wymyślimy dodatkowy konkurs :).

Zgłaszać na zawody należy się przez for­mu­la­rz zgłoszeniowy na stron­ie orga­ni­za­to­ra cyk­lu SNS. Pamię­ta­j­cie o poda­niu TRAIL­team jako nazwę klubu.

Zobacz cały szlak Trasa drugiej edy­cji cyk­lu SNS 2012

Więcej infor­ma­cji o cyk­lu SNS na stron­ie, pro­filu FB oraz w reg­u­laminie cyk­lu.

Zatem kije w garść, póki zima… się nie rozmyśli :)