18 razy na podium Beskidy MTB Trophy

 

Po niedziel­nym, najtrud­niejszym ze wszys­t­kich etapów Beskidy MTB Tro­phy zawod­ni­cy zespołu KTM TRAIL­team – VENUTTO mogą pochwal­ić się imponu­jącą statystyką. Chy­ba nikt nie musi­ał tak częs­to jak Justy­na Frączek, Marek Witkiewicz i Adam Biewald Venut­to wspinać się na podi­um tych zawodów.

Po dwóch drugich miejs­cach w kat­e­gorii K3, Justy­na nie dała szan­sy rywalkom pod­czas trze­ciego i czwartego eta­pu. W sobotę i niedzielę była najszyb­szą zawod­niczką zawodów. Zwyciężyła nie tylko w klasy­fikacji gen­er­al­nej K3, ale z łącznym cza­sem 19h29’32” okaza­ła się najlep­szą wśród kobiet!

Marek „chodz­ił” bard­zo równo, drugie-pier­wsze-pier­wsze-drugie i online casi­no’s w efek­cie pewne zwycięst­wo w kat­e­gorii M5.

Adam bard­zo szy­bko rozpoczął tę wielod­niówkę. Wykrę­cał cza­sy, o których marzyło wielu dobrych zawod­ników. Po dwóch zwycięst­wach, w etapie trzec­im i czwartym dwa razy tuż za pier­wszą trójką. W rezulta­cie zasłużone drugie miejsce w kat­e­gorii M4.

Rywal­iza­c­ja wśród teamów MIX odbyła się pod dyk­tan­do KTM TRAIL­team –VENUTTO – 4 etapowe zwycięst­wa i oczy­wiś­cie pier­wsze miejsce w klasy­fikacji generalnej!

Nam pozosta­je serdecznie podz­iękować za piękny start i pograt­u­lować tak wspani­ałego wyniku!!!

A na kole­jny konkurs wypa­da przy­go­tować nie sre­brego, ale złotego Eddy’ego :)

fot. http://www.mtbtrophy.com/