3. miejsce podczas Rajdu Korsyki

Za nami 5 dni ciekawego ści­ga­nia po wyjątkowych szlakach i bez­drożach Korsy­ki. W składzie Mał­gorza­ta Czec­zott, Artur Kurek, Mateusz Nied­bała i Kuba Zwolińs­ki ze wspar­ciem Fran­ka Szym­cza­ka (obow­iązkowy sup­port), ukończyliśmy zawody na 3. miejs­cu wśród czwórkowych zespołów.

For­mat Cor­si­ca Raid Aven­ture jest nieco inny od trady­cyjnego AR, zbliżony do dawnych Salomon X‑Adventure, przez co bard­zo dynam­iczny i ciekawy do obser­wowa­nia. Poza jed­nym noc­nym etapem, pozostałe star­tu­ją od nowa co rano i zazwyczaj kończą się przez zmrokiem.

Pełne spra­woz­danie wkrótce, a na razie zaprasza­my do krótkiego filmiku od orga­ni­za­torów, gdzie pojaw­iamy się nadzwyczaj często :)