X‑Bionic wspiera TrailTeam w drodze do Mistrzostw Świata!

Co mają ze sobą wspól­nego mis­trz olimpi­js­ki w nar­cia­rst­wie, świa­towej klasy kitesurfer, mis­trz świa­ta w par­alot­niarst­wie, zwycięs­cy pustyn­nych i lodowych ultra­ma­ra­tonów, wybit­ni alpiniś­ci, uty­tułowany rowerowi “górale” i czołowi zawod­ni­cy Adven­ture Rac­ing? X‑Bionic ubier­a­ją­cy ich odpowied­nio do naj­cięższych wyzwań!

Z wielką przy­jem­noś­cią wita­my wśród naszych Part­nerów niesamow­itą markę out­door’ową — X‑Bionic. Ta znana na rynku szwa­j­cars­ka mar­ka to trochę odpowied­nik szwa­j­carskiego scy­zo­ry­ka — jeden sprzęt odpowied­ni na każdą okazję. Przyle­ga­ją­ca bieliz­na w trzech odmi­anach kom­presji (high, mid i low,) nada­je się na wszys­tkie typy startów i tren­ingów oraz pozwala na ide­alne dopa­sowanie ubioru do warunk­ów atmosferycznych. 

Na potrze­by Adven­ture Rac­ing zde­cy­dowal­iśmy się na serie o niskiej i śred­niej kom­presji z linii Invent i TwYce, stanow­iące ide­al­ny zestaw ARowy. Jak sprawdzą się w boju, będziemy dawać znać na bieżąco.

Koszulkę X‑bionic TwYce przetestowałem już oso­biś­cie pod­czas dwóch edy­cji Rac­ing The Plan­et 4Desert, w Namibii oraz Chile. 7 dniowy etapowy wyś­cig jest całkiem niezłym poligonem do testowa­nia odzieży — to nie tylko 240 kilo­metrów biegu, ale też 7 dni funkcjonowa­nia w tych samych rzeczach przez 24 godziny na dobę, moż­na się cza­sem zas­tanaw­iać kto pęknie pier­wszy — człowiek czy koszulka…

Szczegól­nie wyś­cig na pustyni Ata­ca­ma pokazał prawdzi­wą “mag­ię” TwYce’a. Ta sama koszul­ka reg­u­lowała tem­per­aturę o świcie przy tem­per­aturze ‑1 stop­nia i po połud­niu przy +40 stop­ni­ach. Kom­pres­ja świet­nia poma­gała w biegu i nie przeszkadza­ła pod­czas odpoczynku. Krótko mówiąc — zro­biła swo­ją robotę. Obiek­ty­wne źródła twierdzą, że również po 7 dni­ach w jak­iś mag­iczny sposób utrzymy­wała woń zawod­ni­ka pod kon­trolą, a to już zupełnie nie jest łatwe zadanie ;)

Dla chęt­nych poz­na­nia szczegółów tech­nicznych tej mag­icznej koszul­ki, zapraszam na strony X‑Bionic, do pełnego opisu — X‑Bionic TwYce® 4.0.

Pier­wsze testy zespołowe nasze zestawy X‑Bionic prze­jdą już na dni­ach pod­czas 290 kilo­metrowego ultra­ma­ra­tonu etapowego MTB Tril­o­gy, Biegu Ultra Granią Tatr, kilku mniejszych zawodach AR, żeby pełną moc pokazać pod­czas Adven­ture Rac­ing World Cham­pi­onship w Hisz­panii w październiku. Będzie się działo!