GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN: 3 RAZY TAK

Super atmos­fera: TAK

Super orga­ni­za­c­ja: TAK

Super trasy: TAK

Siód­ma edy­c­ja GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN za nami. Naprawdę trud­no znaleźć zawod­ni­ka, który sug­erował­by, że w tej imprezie należy coś popraw­ić. Orga­ni­za­tor, fir­ma PLAN‑B, wspier­any przez spon­sorów: GORE-TEX, SALOMON, BUFF, SUUNTO i in. spisał się na medal.

Kasia i Chris­t­ian wskoczyli na podi­um finałowego biegu. W cza­sie 3h35min pokon­ali trud­ną, ale piękną widokowo trasę ze Sch­landers do Latsch w słonecznej Italii, czy raczej w Połud­niowym Tyrolu. Tak bard­zo się przykładali (na koń­cowych kilo­me­tra­ch tem­po biegu wynosiło 16km/h!), że w klasy­fikacji gen­er­al­nej wskoczyli na świet­ną PIĄTĄ pozy­cję! RESPEKT i GRATULACJE!!!

W zawodach wys­tar­towało 640 osób, koszul­ki “FINISHER” otrzy­mało nieco pon­ad 500 zawodników.

Pełne wyni­ki: http://services.datasport.com/2011/lauf/transalpine/

Movescoutowy zapis finałowego biegu Kasi: http://www.movescount.com/moves/move2793360

Grat­u­lu­je­my też zwycięz­com naszego konkur­su: 1. Daw­id Niemiec (otrzy­mu­je zegarek  SUUNTO T3), 2. Kamil Leś­ni­ak (opas­ka GORE), 3. Piotr Mys­tkows­ki (mem­o­ry-stick GORE). Dodatkowo Daw­id wygrał opaskę za etap spec­jal­ny roze­grany piątego dnia zawodów.