VII Narciarski Bieg Sasinów

Nieste­ty odwołany został najbliższy bieg cyk­lu SNS jed­nak na brak imprez nar­cia­rs­kich w najbliższy week­end nie moż­na narzekać.

Serdecznie zaprasza­my na VII Nar­cia­rs­ki Bieg Sas­inów. Zawody odbędą się w sobotę (04.02.2012) na pograniczu Parku Kra­jo­bra­zowego Wzgórz Dylewskich.

Trady­cyjnie, 2 oso­by star­tu­jące w barwach TRAIL­tea­mu zostaną zwol­nione z opłaty star­towej. Wystar­czy wykazać się reflek­sem przesyła­jąc  na adres piotr@trail.pl emaila z potwierdzeniem.

Zachę­camy do licznego udzi­ału w tym intere­su­ją­co zapowiada­ją­cym się biegu.