Przetestuj rower KTM

29-tki, fulle a może elektryki?

Wszys­tko to, a nawet więcej będzie moż­na już wkrótce porów­nać i przetestować na pier­wszych w Polsce otwartych tes­tach row­erów KTM.

W trak­cie, gdy na nowo otwartych boiskach w Polsce i Ukrainie trwać będą zma­gania piłkarzy ze wszys­t­kich stron Europy, pro­ponu­je­my coś co może na chwilę ukoić skołatane ser­ca fanów dwóch kółek — testy row­erów KTM!

Do Waszej dys­pozy­cji będzie dostęp­nych kilka­naś­cie modeli:

eLy­can 19”
eRace 19”
eTrail
Maci­na HS W 51cm
Maci­na Race 26” RH 48cm
Maci­na Bold HE 46cm
Severo 8RT W 46cm
Amparo 8+28 W 46cm

Ratch­et S
Aphex S
Race Cross 42cm
Race Line 48cm
Ultra 1.29 48cm
Ultra 3.29 48cm
Lycan 2.0 48cm
Phinx 1.29 48
Lycan Mas­ter 48cm
Stra­da 6000 55cm

Szczegółowy pro­gram testów:
Prosimy o kon­tak­towanie się z deal­era­mi pod podany­mi numera­mi tele­fon­iczny­mi i skrzynka­mi mailowy­mi, w celu ustal­e­nia indy­wid­u­al­nych godzin testów i doboru odpowied­nich modeli.

20.06.2012
WROCŁAW
Harfa-Harryson
ul. Robot­ncza 52A
53–608 Wroclaw

Start Godz­i­na 10.00 do 20.00!!! Dol­nośląskie Cen­trum Rowerowe
‑możli­wość jazdy na miejs­cu lub wypoży­cze­nie roweru na 2 godziny
‑kupony raba­towe dla odwiedzających
‑dla posi­adaczy row­erów KTM ser­wis przy­go­tował bezpłat­ną poradę ser­wisową oraz spec­jal­ny rabat na serwis
‑doposaż swo­jego KTM‑a dla posi­adaczy row­erów KTM spec­jal­ny rabat na zakup części
‑przyjdź, zobacz, wybierz i kup w dniu testów ofer­ta na zakup roweru KTM

Kon­takt: sklep@harfa-harryson.com tel 071–324-69–67

21.06.2012
GLIWICE
Sport Garage
ul. Młyńs­ka 8
44–100 Gliwice

Główny punk­ty programu :
oczy­wiś­cie test row­erów KTM oraz
— każdy uczest­nik tes­tu otrzy­ma vouch­er na zakupy w sklepie oraz upominek
— cater­ing zapewni restau­rac­ja Wine Bar Lofty — http://www.winebar-lofty.pl/
— wspani­ała włos­ka kawa ser­wowana przez Bistro Cafe — http://www.bistrocafe.com.pl/
— tylko w dniu tes­tu spec­jal­na ofer­ta na zakupy w sklepie Sport Garage!
Kon­takt: 32 300 91 11 lub 607 939 880

23.06.2012
LUBLIN
Toro Bike
ul. Tomasza Zana 62
20–061 Lublin

Zaprasza­my Was na wspani­ałą zawody Lublin City Race, pod­czas której będzie możli­wość testowa­nia row­erów KTM.
Zaprasza­my do reje­strowa­nia się na jazdy testowe w sklepie w TORO BIKE Lublin Tomasza Zana 62.
Rejes­trac­ja do dnia 22.06.2012.

Row­ery będą mogły testować tylko oso­by wcześniej zare­je­strowane. Wśród tes­tu­ją­cych fir­ma TORO BIKE rozlo­su­je po tes­tach atrak­cyjne nagrody i kupony raba­towe na zakup row­erów KTM.
Kon­takt: 81 524 13 97

25.06.2012
KRAKÓW
Bikershop
Ul. Czarnowiejs­ka 6
31–126 Kraków

W pro­gramie:
— możli­wość przetestowa­nia row­erów mar­ki KTM
(testy wyłącznie dla zare­je­strowanych uczest­ników, zgłoszenia do testów prosimy przesyłać na email: sklep@bikershop.pl,
Infor­ma­c­je na tem­at reg­u­laminu testów e‑mail: sklep@bikershop.pl , lub tel. 12 423 32 62 ).
— w dniu testów spec­jal­na ofer­ta na row­ery KTM,
— dla posi­adaczy row­erów mar­ki KTM spec­jal­na ofer­ta na akce­so­ria rowerowe w dniu testów,
— degus­tac­ja wyśmien­itej kawy.

Kon­takt: sklep@bikershop.pl , lub tel. 12 423 32 62

26.06.2012
OPOLE
Interower
ul. Horoszkiewicza 2a
45–309 Opole

W pro­gramie:
— możli­wość przetestowa­nia mod­eli KTM,
— intere­su­jące ofer­ty cenowe na row­ery i akcesoria,
— oraz inne atrakcje
Kon­takt: 77 455 38 79, sklep@interower.pl