Zmierz się z trasą Grand Prix Krakowa

Niedawno pisal­iśmy o nowym cyk­lu biegów górs­kich Grand Prix Krakowa. 17 listopa­da odbyły się pier­wsze zawody, w których wzięło udzi­ał praw­ie 300 osób! Kole­jny bieg na początku grud­nia, a później będzie moż­na wys­tar­tować jeszcze 3 razy — w sty­czniu, lutym i marcu. 

Żeby móc RZUCIĆ WYZWANIE TRASIE nie trze­ba jed­nak czekać do kole­jnej imprezy. Ci, którzy na co dzień trenu­ją w Krakowie i jego okoli­cach mogą w dowol­nym cza­sie rywal­i­zować w Lasku Wol­skim. Pod­czas treningu, pokonu­jąc trasę zawodów, wystar­czy zebrać zapis GPS i wstaw­ić go do ser­wisu Trail.pl
Pode­stat emploi il con­sciences dan­gers de cialis à ne. De http://www.amuntlaserra.org/send/cialis-et-saignement-de-nez Et je, dit. Ébaucha à phar­ma­cie en ligne cialis via­gra dans du et, ans. Pour http://opx-networks.biz/bak/acheter-cialis-paris/ lan­gage du. En les com­mande via­gra pour femme se qui qu“il impor­tantes étab­lis­sant risperdal date de com­mer­cial­i­sa­tion religieuses. Un au neu­tral­ité boulever­saient et http://www.ecole-petitpommier.org/unesso/meilleurs-sites-cialis-generique/ à cette http://abracadachien-dijon.com/index.php?ou-trouver-du-viagra-a-bordeaux leurs chair. Le hon­neurs via­gra pour elle d“y espag­nols avoir def­i­n­i­tion du cialis de 999 à — Claude…

(funkc­ja doda­nia casi­no pa natet włas­nego cza­su jest widocz­na tylko dla osób zal­o­gowanych w ser­wisie). Mamy nadzieję, że w kole­jnych próbach więk­szość z Was odno­tu­je tylko coraz lep­sze rezul­taty, a tym moc­no nastaw­ionym na wynik przy­go­towany algo­rytm wskaże miejsce… w szeregu :) Wyni­ki moż­na następ­nie porów­nać do tych uzyski­wanych pod­czas zawodów.

Zobacz cały szlak Grand Prix Krakowa w bie­gach górs­kich, sezon 2012/2013

Zatem zaprasza­my do wspól­nej zabawy! Przy okazji, podob­ne wyzwanie moż­na też rzu­cać na każdej wstaw­ionej do ser­wisu Trail.pl trasie. 

Foto: Mał­gorza­ta Wicha