VIII Polar Sport Skitour im. Basi German

Tekst: Piotr Krygowski

Ruszyły zapisy do VIII Polar Sport Ski­tour im. Basi Ger­man w Zawoi. Już 2 mar­ca ski­tourow­cy z całej Pol­s­ki zmierzą się na trasie o dłu­gość około 12 km, gdzie suma przewyższeń sięg­nie 800 m.

W tym roku orga­ni­za­torzy spodziewa­ją się reko­r­dowej licz­by zgłoszeń. Impreza zal­iczana bowiem do Pucharu Pol­s­ki Ama­torów w Nar­cia­rst­wie Wysokogórskim, na stałe wpisała się już w kra­jowy kalen­darz zawodów ski­tourowych i z roku na rok przy­cią­ga coraz więcej entuz­jastów tej młodej nadal w Polsce dyscy­pliny. Zawod­ni­cy zmierzą się na trasie, której start i meta zna­j­du­je się na szczy­cie Mosornego Gro­nia, a cała pęt­la o dłu­gość około 12 km liczy w sum­ie 800 m przewyższeń. Na trasie orga­ni­za­torzy przewidzieli dwa odcin­ki spec­jalne (poręczówka linowa) obok wodospadu na potoku Mosornym oraz skał­ki obok dro­gi „stokówka”.

Ósma edy­c­ja zawodów Polar Sport Ski­tour im. Basi Ger­man w Zawoi to nie tylko okaz­ja pozwala­ją­ca ama­torom zmierzyć się z na trasie pro­fesjon­al­ny­mi zawod­nika­mi porównu­jąc własne wyni­ki z najlep­szy­mi ski­tourow­ca­mi w kra­ju ale również wydarze­nie towarzyskie, którego nie moż­na ominąć.

Początkowo była to impreza kam­er­al­na, obec­nie są to już najwięk­sze tego typu zawody w Polsce, oce­ni­a­jąc pod wzglę­dem licz­by star­tu­ją­cych z naszego kra­ju zawod­ników. W ubiegłym roku zmieniono nazwę zawodów; pojaw­iło się w niej imię i nazwisko patrona Basi Ger­man, entuz­jast­ki gór, która wspól­nie z grupą zna­jomych pasjonatów skialpiniz­mu była pomysło­daw­cą zawodów w Zawoi. Zginęła w 2011 roku w law­inie w Tatra­ch,  zmi­aną nazwy orga­ni­za­torzy chcieli upamięt­nić jej zaan­gażowanie i wkład w pop­u­laryza­cję ski­touringu w Polsce.

W ramach paki­etu star­towego orga­ni­za­torzy przy współpra­cy gminy Zawo­ja przy­go­towali po raz pier­wszy w his­torii imprezy wypalany w drewnie pamiątkowy medal, który otrzy­ma każdy zawod­nik, a także unikalne koszul­ki i okolicznoś­ciowe nakle­j­ki, a dla zwycięzców region­alne stat­uet­ki z posta­ci­a­mi nar­cia­rzy na kamie­niu z Babiej Góry.

Wpisowe jakie zawod­ni­cy wpłacą za możli­wość star­tu zostanie w całoś­ci przez­nac­zone na powołaną przez Polar Sport fun­dację „Na Start im. Basi Ger­man”, której celem jest pomoc dzieciom z domów dziec­ka. Dzię­ki główne­mu spon­sorowi, fir­mie Dynafit wśród uczest­ników zostaną rozlosowane bony zakupowe o wartoś­ci 10 tys. zł. a łącz­na suma nagród wyniesie w tym roku 50 tys. zł.

Start zawodów zaplanowano na 2 mar­ca (sob­o­ta) o godzinie 11:00 na górnej stacji Mosorny Groń w Zawoi. Deko­rac­ja zawod­ników odbędzie się nato­mi­ast o godzinie 17:00 w Kar­czmie Styrnol. Wydarze­niu towarzyszył będzie rozstaw­iony namiot umożli­wia­ją­cy dar­mowe testy sprzę­tu marek K2, Voelkl, Dal­bel­lo, Marker.

Dlat­ego też zaprasza­my całe rodziny.

Więcej infor­ma­cji:

- strona zawodów

- fan­page FB