Chojnik Maraton

Gru­pa przy­jaciół, dla których bie­ganie — jak mówią — stanowi część życia, zaprasza­ją na pier­wszą edy­cję wyjątkowego mara­tonu górskiego. Cho­jnik Mara­ton nie ma żad­nych spon­sorów, jest orga­ni­zowany przez bie­gaczy dla biegaczy. 

Mara­ton (a w zasadzie 46 km) prze­b­ie­gać będzie przez przedgórze oraz główne pas­mo Karkonoszy po pol­skiej i po czeskiej stron­ie — w całoś­ci przez Karkonos­ki Park Nar­o­dowy oraz Krkonošský Národ­ní Park. Dzię­ki temu uczest­ni­cy będą zma­gali się z ciekawą trasą bieg­nącą przez lasy, skalne ścież­ki i górskie granie. Start odbędzie się w jele­niogórskiej dziel­ni­cy Sobieszów. Wyjątkowym punk­tem pro­gra­mu będzie meta zlokali­zowana przy pręgierzu Zamku Chojnik.

Trasa, jak infor­mu­ją orga­ni­za­torzy, zapiera dech w pier­si­ach. Mara­ton objęła patronatem hon­orowym Maja Włoszczowska.

Zatem nic, tylko złosić się i wys­tar­tować w tym ciekaw­ie zapowiada­ją­cym się biegu! Do zobaczenia na trasie!

Więcej infor­ma­cji na stron­ie http://www.profitmaraton.pl