Miejski Rajd Przygodowy w Katowicach

Śląskie Sto­warzysze­nie Podróżnicze „Garu­da” zaprasza na III Miejs­ki Rajd Przy­godowy w Katow­icach. Zawody roze­grane zostaną 27 kwiet­nia (sob­o­ta), na dwóch trasach do wyboru: OPEN — kilka­naś­cie km pies­zo + zada­nia spec­jalne; PROFI — kilka­dziesiąt km: pies­zo, na row­erze + odcinek rolkowy (nieobow­iązkowy).

Dla każdego star­tu­jącego oprócz świet­nej zabawy orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją kupony raba­towe w sklepach sportowych.

Może nie być łat­wo zwyciężyć w kat­e­gorii MM na trasie PROFI :). Na liś­cie star­towej nie zabraknie TRAIL­tea­mu. Łukasz War­muz i Irek Walu­ga z całą pewnoś­cią narzucą moc­ne tempo.

Powodzenia na trasie!

Wszys­tkie potrzeb­ne infor­ma­c­je odnośnie zawodów, relac­je z poprzed­nich edy­cji zna­j­du­ją się na stron­ie www.rajdkatowice.pl.