Powerade® VOLVO MTB Marathon 2013

Tegoroczny cykl MTB Marathon rozpocznie się nieco później niż początkowo planowano. Ocią­ga­ją­ca się wios­na utrud­niła życie organizatorom:

„Przedłuża­ją­ca się zima, zale­ga­ją­cy śnieg, niska tem­per­atu­ra, to wszys­tko zmusiło nas do zmi­an w tegorocznym ter­mi­narzu. Wyczeku­je­my słoń­ca … jak kania dżdżu. Tym­cza­sem infor­mu­je­my, iż inau­gu­ra­cyjny mara­ton rozpocznie się 4 maja w Zło­tym Stoku…”

Po korek­tach, miejmy nadzieję ostat­nich, kalen­darz imprez w tym sezonie wyglą­da następująco:

04.05.2013 MTBM #1 Zło­ty Stok

19.03.2013 MTBM #2 Murowana Goślina

25.05.2013 MTBM #3 Kryn­i­ca Zdrój

15.06.2013 MTBM #4 Karpacz

13.07.2013 MTBM #5 Piwnicz­na Zdrój

10.08.2013 MTBM #6 Korbielów

07.09.2013 MTBM #7 Wałbrzych

21.09.2013 MTBM #8 Istebna

Zawody spod znaku G&G więc właś­ci­wie nie wyma­ga­ją dodatkowej reklamy. Szczególne uznanie należy się jed­nak orga­ni­za­torowi i spon­sorowi za przy­go­towanie tak atrak­cyjnej głównej nagrody. Jest nią Vol­vo V40. 

Jest więc o co się ści­gać :) Powodzenia na trasach MTBM!

Ofic­jal­na strona inter­ne­towa cyk­lu: www.MTBmarathon.com