ŻTC BIKE RACE 2013

W naszym kalen­darzu pojaw­iło się 8 imprez w kolarst­wie szosowym orga­ni­zowanych przez Żyrar­dowskie Towarzyst­wo Cyk­listów — SUPER PRESTIGE. Cykl skła­da się z ośmiu dni star­towych przeprowad­zonych w cztery weekendy:

• 11.05 (sob­o­ta) – CHMIELEW powiat MIŃSK MAZOWIECKI

• 12.05 (niedziela) – POMIECHÓWEK

• 25.05 (sob­o­ta) – RAWA MAZOWIECKA

• 26.05 (niedziela) – ŁÓDŹ

• 03.08 (sob­o­ta) – NOWY KAWĘCZYN powiat SKIERNIEWICE

• 04.08 (niedziela) – TUSZYN

• 17.08 (sob­o­ta) – GÓRA KALWARIA

• 18.08 (niedziela) – ŻYRARDÓW – Wiel­ki Finał

SUPER PRESTIGE to wyś­ci­gi na row­er­ach szosowych dla wszys­t­kich.  Celem głównym jest propagowanie zdrowego try­bu życia poprzez sport i rekreację oraz współza­wod­nict­wo fair play w tak pięknej dyscy­plin­ie sportu jaką jest kolarst­wo. Orga­ni­za­c­ja week­endowa ma ułatwić dostęp kolar­zom dojeżdża­ją­cym z dużej odległoś­ci (jeden wyjazd na dwa star­ty) i powin­na też usprawnić pracę biu­ra zawodów. Kat­e­gorie wiekowe będą star­towały po dwie w odręb­nych czterech gru­pach – A20+M30 , M40+M50 , M60+KO , M70. Orga­ni­za­tor przewidu­je też różne dys­tanse dla kole­jnych grup star­towych, od 25 do 120 kilo­metrów. Będzie prowad­zona klasy­fikac­ja gen­er­al­na cyklu.

Jed­nak SUPER PRESTIGE to nie jedyne zawody orga­ni­zowane przez ŻTC. W tym roku odbędą się również MARATONY ROWROWE oraz 12 startów w ramach SZOSOMANNII. Zatem na Mazowszu nikt nie powinien narzekać na brak możli­woś­ci poś­ci­ga­nia się na rowerze.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie http://ztc.pl/