Akademia Pływacka Katarzyny Baranowskiej

Katarzy­na Bara­nows­ka, final­ist­ka Igrzysk Olimpi­js­kich z Pekinu w pły­wa­niu, mis­trzyni Europy, reko­rdzist­ka Pol­s­ki, po kilkulet­niej prz­er­wie w sporcie postanow­iła spróbować swoich sił ponown­ie i wró­cić do wyczynowego pły­wa­nia. Wraz z tym zrodz­ił się pomysł aby zachę­cać jak najwięcej osób do upraw­ia­nia różnego rodza­ju akty­wnoś­ci. Tak pow­stała Akademia Pływac­ka — www.akademiaplywacka.pl.

Pro­jekt obe­j­mu­je propozy­c­je obozów treningowych dla dzieci i dorosłych, zarówno tych czyn­nie upraw­ia­ją­cych sport , jak i nastaw­ionych bardziej na pracę nad syl­wetką i gubi­e­niem zbęd­nych kilo­gramów.

Zaję­cia pod­czas zgrupowań odby­wać się będą pod okiem Katarzyny Bara­nowskiej. W pro­gramie poza treninga­mi w wodzie również zaję­cia „na lądzie”, w siłowni, wykłady doty­czące tech­nik pływac­kich, trenin­gi open water, odnowa bio­log­icz­na, anal­iza tech­nik pływac­kich, bie­gi po plaży itp.

W imie­niu orga­ni­za­torów serdeczne zapraszamy!

akademia plywacka - plakat