Treningi pod profesjonalną opieką w Tatrach

Już w czer­w­cu (25–30) i lipcu (3–7) znowu bie­gamy w Tatra­ch. Zaprasza­my na obóz biegowy w Zakopanem!

Zamierza­my bie­gać zarówno w Tatra­ch Pol­s­kich, jak i Słowac­kich oraz późnym latem w przepięknej szwa­j­carskiej mekce bie­gaczy czyli Sankt Moritz.

Nasze obozy biegowe to unikalna okaz­ja na pod­niesie­nie Two­jej formy i akty­wne poz­nanie Tatr. Orga­nizu­je­my rożne rodza­je zgrupowań, w zależnoś­ci od stop­nia zaawan­sowa­nia i celów treningowych. Jed­no jest pewne – z nami wbieg­niesz na wyższy poziom. Niezby­wal­ną częś­cią każdego z orga­ni­zowanych obozów Tatra Run­ning jest pro­fesjon­al­na opieka doświad­c­zonych bie­gaczy oraz najwyższy stan­dard usług hotelarskich.

Oboz biegowy w Tatrach 06

W pro­gramie:

 • trenin­gi w tere­nie uroz­maiconym – zarówno w dolinach Tatr Zachod­nich, jak i na wybranych gra­ni­ach Tatr Wysokich
 • trenin­gi na stadionie
 • kon­sul­tac­je diete­ty­ka sportowego
 • masaże i kon­sul­tac­je fizjoterapeuty
 • spec­jal­isty­czne wykłady na tem­at żywienia oraz treningu
 • wideoanal­iza tech­ni­ki biegu oraz pomi­ar mleczanu we krwi
 • odnowa bio­log­icz­na
 • ćwiczenia sprawnoś­ci ogól­nej oraz biegowej
 • wyciecz­ki biegowe z bie­ga­ją­cym wyczynowo prze­wod­nikiem tatrzańskim
 • spotka­nia z mis­trza­mi sportów wytrzymałościowych
 • warsz­taty eko­log­iczne Tatrza­ńskiego Parku Narodowego

“Dzię­ki temu, że bieg­nie trzech tren­erów, każdy uczest­nik, nieza­leżnie od zaawan­sowa­nia, ma przez cały tren­ing wspar­cie. Mimo bogat­ego pro­gra­mu obozu mogliśmy non stop kon­sul­tować się z kadrą, dopy­ty­wać, okazy­wać słabość i liczyć na zmo­ty­wowanie. To tak, jak­by na 5 dni dostało się indy­wid­u­al­nego super-tren­era” — Mar­ta (prawnicz­ka), uczest­nicz­ka obozu zimowego luty 2012.

Oboz biegowy w Tatrach 05

Nasze ostat­nie spotka­nia wzbo­ga­cony o nowe ele­men­ty takie jak pomi­ar mleczanu we krwi uczest­ników pod­czas treningu. O tym, jak fajnie nam się trenowało w mar­cowych Tatra­ch poczyta­cie i pooglą­da­cie na naszej stron­ie — http://www.tatrarunning.pl/oboz-marcowy-ralacja/

Wciąż trwa­ją zapisy na kole­jne obozy. Jest jeszcze tylko kil­ka wol­nych miejsc, nie zwleka­j­cie z odważny­mi decyzjami ;-)

Czekamy na Was w Tatra­ch! A jeśli Tatry wyda­ją Ci się zbyt niskie :) zaprasza­my na:

High Ele­va­tion Alpine Camp — 7–15 września

Do zobaczenia!

Wiecej na: http://www.tatrarunning.pl/ oraz http://www.facebook.com/TatraRunning

Oboz biegowy w Tatrach 03

Oboz biegowy w Tatrach 01Oboz biegowy w Tatrach 04TATRA_RUNNING (1) TATRA_RUNNING (2) TATRA_RUNNING (3) TATRA_RUNNING (4) TATRA_RUNNING (5) TATRA_RUNNING (6) TATRA_RUNNING (7) TATRA_RUNNING (8)