Szykujcie się na ekstremalne przygody!

Już 1 czer­w­ca rusza­ją zapisy na jed­ną z najpop­u­larniejszych imprez na ori­en­tację na Dol­nym Śląsku – Izer­ską Wielką Wyrypę. Z roku na rok przy­cią­ga ona coraz więcej osób żąd­nych przygód. Ros­ną­ca licz­ba uczest­ników to najlep­sza wiz­ytówka tej imprezy.

Data tegorocznej edy­cji to 16–18 sierp­nia. Bazą będzie Lwówek Śląs­ki —  mal­own­ic­zo położone na pograniczu Gór Izer­s­kich i Kacza­ws­kich wielowiekowe mias­to z bogaty­mi trady­c­ja­mi (oczy­wiś­cie najlepiej znane są te związane z piwowarstwem).

To doskon­ała lokaliza­c­ja, która poz­woli na zapro­jek­towanie ciekawych, zróżni­cow­anych tras. I co ważne – prowadzą­cych po innych zakątkach Pogórza Izer­skiego i Gór Izer­s­kich niż ścież­ki poprzed­nich edycji.

– Chce­my, aby za każdym razem trasy wiodły inny­mi szlaka­mi, tak aby pokazać pię­kno jak najwięk­szego obszaru – tłu­maczy Arka­diusz Zapo­toczny, kierown­ik raj­du. – Tegoroczne hasło to „Z widok­iem na Izery” – i rzeczy­wiś­cie zapier­a­ją­cych dech w pier­si­ach widoków moż­na być pewnym.

Czy zawod­ni­cy zdążą je zare­je­strować szuka­jąc tej najbardziej opty­mal­nej dro­gi między jed­nym a drugim punk­tem kon­trol­nym? Tego nie wiemy. A w zasadzie to wszys­tko w rękach samych zawod­ników – mają oni do wyboru w tym roku aż pięć tras (w poprzed­nich lat­ach opc­je były trzy). Nowe wari­anty to 70 kilo­metrowa trasa rowerowa i 20 kilo­metrowa trasa piesza. To ukłon w stronę tych, dla których Izer­s­ka Wiel­ka Wyry­pa to bardziej zabawa
i turysty­ka niż zaciekła sportowa rywal­iza­c­ja. Pozostałe trasy, czyli 100 i 50 km pies­zo oraz 150 km na row­erze oczy­wiś­cie pozosta­ją. W tym roku Izer­s­ka Wyry­pa jest dla wszys­t­kich! Już sama dłu­gość tras pokazu­je, że mogą w niej wys­tar­tować oso­by o doskon­ałej kondycji
i doświad­cze­niu w tego typu zma­gani­ach, jak i początkujący.

Warto już ter­az zan­otować sierp­niową datę w kalen­darzu i szy­bko zde­cy­dować się na udzi­ał w tej przy­godzie, bo przez cały czer­wiec obow­iązu­je niższe wpisowe. Jego wysokość jest następu­ją­ca: dla 20 km trasy pieszej: 20 zł, 50 km – 40 zł, 100 km – 50 zł. Za 150 km trasy rowerowej zapłacimy 50 zł, a za krót­szą i nową trasę 70 km jedyne 40 zł.

Szczegółowe infor­ma­c­je oraz reg­u­lamin imprezy moż­na znaleźć na stron­ie:  http://izerskawyrypa.mcrace.pl/

Foto: Moni­ka Strojny

IWW-plakat_2013m