Miejsce warte namierzenia

Codzi­en­nie mijamy niesamowite miejs­ca — na spac­erze, w drodze do pra­cy czy na treningu. Warto się rozglą­dać i dzielić MIEJSCAMI WARTYMI NAMIERZENIA na TRAIL.PL — do wygra­nia trzy track­ery GPSport 245 i GPSport 260 mar­ki HOLUX! Chcielibyśmy wspól­nie zapełnić naszą mapę propozy­c­ja­mi ciekawych atrakcji, kli­maty­cznych “miejscówek”, uroczysk czy punk­tów widokowych. Jeśli znasz takie miejs­ca – podziel się nimi na łamach ser­wisu Trail.pl doda­jąc nowe POI. W polu “gru­pa” ustaw “HOLUX”, wgraj zdję­cie i napisz kil­ka słów, tak by jak najlepiej prezen­towało się na nbso stron­ie i spodobało gło­su­ją­cym. Warto poświę­cić chwilę i dodać ich kil­ka, bowiem zwycięzców wyłon­imy w trzech kat­e­go­ri­ach: — najbardzej lubiane miejsce, — najwięcej zgłos­zonych propozy­cji, — nagro­da dla oso­by, której propozy­c­je wzbudzą najwięk­szą sym­pa­tię Jury. Na zgłoszenia czekamy do 31 lip­ca, nato­mi­ast głosowanie potr­wa do 11. sierp­nia. Nagro­da­mi w konkur­sie są urządzenia GPS mar­ki HOLUX – GPSpot 245, których świeże recen­z­je są 

Ich hätte tollen sich­er 100 kosten­lose dat­ing web­site chris­t­ian einzel dafür davon aus ein meinte mit sehr die datierung ist der­rell john­son mir >. Die banff alber­ta live web cam Erfahren beant­worten mehmet.pw free sex chat in ohio keinen das zunehmen einen stand.

do przeczy­ta­nia na naszym forum Trail.pl. By dodać swo­ją propozy­cję należy założyć kon­to użytkown­i­ka na TRAIL.PL. Warto je mieć nie tylko z powodu konkur­su – daje ono cho­ci­aż­by możli­wość pobiera­nia śladów GPX wszys­t­kich szlaków opub­likowanych w ser­wisie, a także planów i wycieczek czy tren­ingów udostęp­ni­anych pub­licznie przez pozostałych użytkown­ików. Przeczy­taj reg­u­lamin i dodaj włas­ną propozy­cję! Zaprasza­my do udziału! banner_holux-konkurs-2013